Space

Condiții generale de vânzare

ARTICOLUL 1.
DISPOZIȚII GENERALE, DEFINIȚII.

1.1 Prezentele Condiții generale de vânzare ale KAN Sp. z o.o., în conformitate cu articolul 384 din Codul civil, au fost acceptate de către părți, sunt obligatorii pentru acestea și constituie conținutul contractului de vânzare, dacă nu s-a convenit altfel.

1.2 Cu excepția cazului în care sunt definiți altfel, termenii utilizați în Condițiile generale de vânzare au următorul înțeles:
(a) CGV – prezentele Condiții generale de vânzare
(b) Contract de vânzare – un contract al cărui obiect este vânzarea de Produse, încheiat între Vânzător și Cumpărător pe baza unei Comenzi plasate de către Cumpărător și acceptate de către Vânzător în conformitate cu prezentele CGV, inclusiv un Contract de cooperare
(c) Vânzător – KAN Sp. z o.o., cu sediul social în Kleosin, adresa: ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin
(d) Cumpărător – o entitate care plasează Comanda, fiind parte la Contractul de vânzare
(e) Produse – shall be understood as products and goods sold by the Seller (KAN sp. z o.o.)
(f) Comandă – o comandă de achiziție a Produselor plasată la Vânzător de către Cumpărător în temeiul prezentelor CGV
(g) Documentația produsului – documentația care conține o descriere detaliată a tuturor parametrilor și caracteristicilor materiale ale Produselor, în special descrierea tehnică, tehnologică, calitativă a Produselor, împreună cu specificațiile tehnice, eșantioanele, specimenele, componentele și Drepturile de proprietate intelectuală
(h) Drepturi de proprietate intelectuală – toate formele de proprietate intelectuală protejate pe teritoriul Republicii Polone și în străinătate referitoare la Produse sau la Vânzător, inclusiv drepturi de autor, mărci comerciale, brevete, modele de utilitate, desene și modele industriale, know-how legat de Produse, inclusiv procesul de producție a Produselor, inclusiv Produsele fabricate sau furnizate de alte entități din grupul de capital al Vânzătorului
(i) Lista de prețuri – o listă de prețuri ale Produselor, obligatorie pentru Părți
(j) Părți – Părțile la Contractul de vânzare (Cumpărătorul și Vânzătorul).

1.3 Prezentele CGV se aplică tuturor Contractelor de vânzare, precum și tuturor ofertelor transmise Vânzătorului de către Cumpărător, precum și tuturor invitațiilor de a transmite Oferte și Comenzilor transmise Cumpărătorului de către Vânzător, cu privire la produse.

1.4 CGV pot fi modificate, amendate sau unele dintre dispozițiile acestora pot fi excluse de către Vânzător. Orice modificare a CGV este obligatorie pentru Cumpărător de la data transmiterii acestora către Cumpărător în aceeași formă și în același mod în care prezentele CGV au fost transmise Cumpărătorului.

1.5 În cazul în care există discrepanțe între conținutul CGV și conținutul Contractului de vânzare sau al anexelor detaliate la Contractul de vânzare, conținutul Contractului de vânzare și apoi anexele detaliate prevalează asupra CGV.

1.6 Orice trimiteri la termenii și condițiile generale ale Cumpărătorului se exclud în mod expres.

1.7 În cazul în care în Contractul de vânzare se convine asupra INCOTERMS, vor prevala reglementările CGV care se abat de la termenii și condițiile INCOTERMS convenite, cu excepția cazului în care părțile convin altfel în Contractul de vânzare.

1.8 Conținutul prezentelor CGV a fost publicat pe site-ul web al Vânzătorului la adresa: www.kan-therm.com

1.9 CGV nu se aplică vânzării de Produse în cazul în care Cumpărătorul este o persoană fizică care achiziționează produse în scopuri care nu au legătură cu activitatea sa economică sau profesională (consumator).

2.0 Informațiile de pe site-ul web al Vânzătorului nu constituie o ofertă în sensul Codului civil, ci doar o invitație pentru a plasa comenzi.

ARTICOLUL 2.
CARACTERISTICILE PRODUSULUI (PRODUSELOR).

Caracteristicile produsului (produselor) sunt prezentate în Documentația produsului.

ARTICOLUL 3.
COMENZI.

3.1 Produsele vor fi vândute exclusiv în baza Comenzilor plasate de către Cumpărător Vânzătorului, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (2) și articolul 3 alineatul (3) de mai jos.

3.2 Comenzile vor fi plasate de către Cumpărător prin e-mail, în scris sau prin fax.

3.3 Comenzile se execută cu condiția ca Vânzătorul să confirme acceptarea Comenzii în termen de 5 zile lucrătoare de la primire, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (2). În cazul în care Vânzătorul nu este în măsură să execute comanda din cauza lipsei Produselor sau din alte motive, acesta va informa Cumpărătorul pentru a rectifica Comanda. Dispozițiile articolului 3 alineatele (2) și (3) se aplică la rectificarea Comenzii.

3.4 Livrările de Produse se efectuează ca livrare unică sau în tranșe, în conformitate cu prograrea specificată în Comandă. Data livrării unice a Produselor este data specificată în Comandă și confirmată de către Vânzător. În cazul în care livrările sunt efectuate în tranșe, data livrării Produselor va fi data specificată în calendarul indicat în Comanda confirmată de Vânzător.

3.5 În cazul în care nu este posibilă livrarea integrală sau parțială a Produselor la timp, Vânzătorul va notifica imediat Cumpărătorul și va conveni cu acesta o nouă dată de livrare. Retragerea (anularea) unei comenzi necesită întotdeauna acordul scris al Vânzătorului.

ARTICOLUL 4.
MINIM LOGISTIC ȘI ASIGURĂRI.

4.1 Vânzătorul poate impune în orice moment minime logistice privind valoarea sau cantitatea de Produse care trebuie respectate de către Cumpărător. 

ARTICOLUL 5.
PRELUAREA PRODUSELOR.

5.1 Produsele comandate vor fi predate, respectiv preluate de către Cumpărător la locul indicat în Comandă sau, dacă nu se specifică altfel, la depozitul Vânzătorului din Białystok.

5.2. În cazul în care Produsele nu sunt ridicate de către Cmpărător în termenul convenit, Vânzătorul are dreptul de a factura Cumpărătorului toate costurile legate de depozitarea și livrarea Produselor.

5.3 Data de livrare a Produselor este data semnării borderoului de livrare și/sau a foii de expediție și a borderoului de livrare sau a specificațiilor produsului care le însoțesc.

Toate riscurile și costurile aferente Produselor vor fi transferate la primirea Produselor, inclusiv de către transportator, indiferent de cine suportă costurile de transport.

5.4 Proprietatea Produselor va fi transferată Cumpărătorului la plata către Vânzător a întregului preț al Produselor și a tuturor cheltuielilor legate de executarea Comenzii. Indiferent de transferul de proprietate, Cumpărătorul își asumă întregul risc de pierdere accidentală sau de distrugere a bunurilor aflate în posesia sa sau sub supravegherea sa.

ARTICOLUL 6.
CONDIȚII COMERCIALE.

Condițiile comerciale detaliate sunt stabilite de fiecare dată în Contractul de vânzare.

ARTICOLUL 7.
PREȚURI.

7.1 Cu excepția cazului în care Părțile convin altfel în scris, pe piața poloneză, produsele sunt vândute Cumpărătorului la prețurile specificate în Lista de prețuri valabilă în ziua vânzării și disponibilă pe site-ul web sau într-o ofertă comercială individuală prezentată în scris sau prin e-mail. Pe piețele din afara Poloniei, Produsele vor fi vândute Cumpărătorului la prețurile specificate în Lista de prețuri dedicată unei anumite piețe sau într-o ofertă comercială individuală, prezentată în scris sau prin e-mail.

7.2 Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prețurile de vânzare ale Produselor din Lista de prețuri. Cele de mai sus nu necesită o modificare a Contractului de vânzare, ci doar o notificare către Cumpărător. Modificarea de preț nu se aplică Comenzilor plasate înainte de modificarea de preț și care au fost acceptate de către Vânzător.

7.3 La prețurile Produselor indicate în Lista de prețuri se adaugă TVA la cota aplicabilă la data livrării Produselor.

7.4 Prețul nu include costurile de asigurare și de transport, nici alte taxe, în special impozite, taxe vamale sau orice alte taxe publice sau locale care pot fi suportate în legătură cu livrarea, cu excepția cazului în care se prevede altfel în Contractul de vânzare.

7.5 Cu excepția cazului în care Părțile convin altfel în scris, plata pentru Produsele livrate se efectuează înainte de primirea Produselor.

7.6 Cumpărătorul este îndreptățit să compenseze creanțele față de Vânzător cu creanțele Vânzătorului față de Cumpărător care rezultă din Contractul de vânzare numai în cazul în care creanțele sale față de Vânzător rezultă din Contractul de vânzare și sunt stabilite printr-o decizie definitivă și obligatorie a unei instanțe sau a unui alt organism autorizat să soluționeze litigiile privind creanța sau au fost recunoscute în scris de către Vânzător.

ARTICOLUL 8.
DOCUMENTUL DE ÎNCHIDERE.

8.1 Documentul de închidere este factura emisă corect și în conformitate cu reglementările fiscale general aplicabile.

8.2 Orice plată se efectuează fără numerar, prin transfer în contul bancar al Vânzătorului indicat pe factură. Data plății este data la care sumele sunt încasate în contul bancar al Vânzătorului.

ARTICOLUL 9.
GARANȚIE.

9.1 Vânzătorul garantează că Produsele vândute sunt conforme cu Documentația produsului.

9.2 Datele conținute în informațiile despre produse sau în alte broșuri, materiale publicitare, descrieri etc. se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor și experienței Vânzătorului. Prin urmare, toate informațiile trebuie privite doar ca informații aproximative și nu ca informații privind calitatea și caracteristicile produselor. Informațiile nu reprezintă garanție de calitate, proprietăți sau durabilitate. Calitatea Produselor livrate cumpărătorului trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de dispozițiile general aplicabile ale legislației poloneze.

9.3 Calitatea Produselor livrate Cumpărătorului trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de dispozițiile general aplicabile ale legislației poloneze.

9.4 Garanția acordată reprezintă răspunderea unică și exclusivă a Vânzătorului pentru defectele Produselor furnizate, indiferent dacă o astfel de răspundere este contractuală sau delictuală și dacă răspunderea se referă la daune sau pierderi legate sau cauzate de defectele produselor. Vânzătorul nu este răspunzător în nicio altă măsură, chiar dacă răspunderea extinsă ar rezulta din termenii și condițiile, declarațiile sau garanțiile Cumpărătorului sau din alte acte sau declarații de acest tip, care au ca rezultat o extindere a răspunderii, indiferent dacă se bazează pe lege sau pe orice alt temei juridic.

9.5 Părțile exclud prin prezenta garanția pentru defectele Produselor, astfel cum sunt definite în dispozițiile Codului civil, inclusiv articolul 609 din Codul civil.

ARTICOLUL 10.
RECLAMAȚII.

10.1 Cumpărătorul are dreptul de a face reclamații cu privire la cantitatea sau calitatea produselor livrate cel târziu la următoarele date:

(a) Reclamații cu privire la cantitatea de Produse care nu este conformă cu Comanda acceptată – în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii Produselor

(b) Reclamații privind calitatea produselor care nu sunt în conformitate cu articolul 9 – în termen de 60 de zile de la data primirii produselor

(c) Cumpărătorul trebuie să trimită un protocol de reclamație Vânzătorului prin poștă, fax sau e-mail în termenul de reclamație menționat mai sus. Vânzătorul va lua în considerare reclamație depusă de către Cumpărător în termen de 14 zile de la data primirii raportului de reclamație, despre care va informa Cumpărătorul prin poștă, fax sau e-mail.

10.2 În cazul în care reclamația este acceptată, Vânzătorul va suplimenta cantitatea, va repara sau va înlocui Produsul cu defecte de calitate cu un produs fără defecte, furnizând Cumpărătorului o cantitate suplimentară de produse pe baza reclamației acceptate în momentul următoarei comenzi.

10.3 Inițierea unei proceduri de reclamație nu exonerează Cumpărătorul de obligația sa de a plăti prețul Produselor care fac obiectul procedurii.

ARTICOLUL 11. 
RETURNAREA PRODUSELOR.

Returnarea produselor este acceptată numai în cazuri deosebit de justificate.

11.2 Pot fi returnate numai produsele de calitate integrală din oferta curentă din catalogul Vânzătorului.

11.3 Produsul trebuie să fie returnat în ambalajul intact și complet din fabrică.

11.4 Următoarele Produse nu pot fi returnate:

(a) Produsele non-standard sau produsele livrat la comanda specială a Cumpărătorului

(b) Produsele cumpărate cu mai mult de 12 luni în urmă de la data facturii de cumpărare.

11.5 Produsul returnat trebuie să fie ambalat cu o împărțire clară pe articole.

11.6 Cumpărătorul este obligat să asigure transportul produsului returnat. Vânzătorul nu este răspunzător pentru daunele produse în timpul transportului către depozitul Vânzătorului și care rezultă din asigurarea necorespunzătoare a mărfurilor de către Cumpărător.

11.7 Produsele returnate care nu îndeplinesc cerințele de mai sus vor fi returnate Cumpărătorului pe cheltuiala acestuia.

11.8 Partea care returnează Produsul este obligată să indice documentele de vânzare (numerele facturilor cu TVA) pe baza cărora a fost achiziționat Produsul returnat.

11.9 Rambursarea prețului se face sub forma unei facturi rectificative de TVA emise pentru factura de achiziție inițială.

11.10 În cazul în care este necesară reambalarea Produselor returnate în depozitul vânzătorului, cumpărătorului i se va percepe suma de 10% din totalul returnării înregistrate.

ARTICOLUL 12.
RĂSPUNDEREA PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE.

12.1 Vânzătorul nu va fi în niciun caz răspunzător, fie în temeiul contractului, fie în temeiul răspunderii civile delictuale (inclusiv neglijență sau încălcarea obligațiilor legale), indiferent de motivul acestei răspunderi, pentru: orice pierdere de profit, beneficiile de a întreprinde o afacere, beneficiile de a încheia un contract, pierderi de venituri sau economii preconizate, precum și orice daune indirecte.

12.2 Vânzătorul nu va fi în niciun caz răspunzător, fie în temeiul contractului, fie în temeiul răspunderii civile delictuale (inclusiv neglijență sau încălcarea obligațiilor legale), în cazul în care neexecutarea obligațiilor contractuale ale Vânzătorului se datorează unor circumstanțe legate de executarea contractelor pe care Vânzătorul a fost obligat să le încheie sau să le execute în nume propriu ca urmare a unei cerințe sau instrucțiuni din partea Cumpărătorului, indiferent de natura acestor circumstanțe.

12.3 Răspunderea Vânzătorului față de Cumpărător, fie în temeiul Contractului de vânzare, fie în temeiul răspunderii civile delictuale (inclusiv neglijența sau încălcarea obligațiilor legale), indiferent de motivul acestei răspunderi, este limitată la valoarea Produsului care face obiectul cererii de despăgubire, iar în cazul în care valoarea daunelor pretinse este mai mică decât această sumă, Vânzătorul va fi răspunzător până la valoarea daunei.

12.4 Limitările răspunderii Vânzătorului nu constituie o excludere sau o limitare a răspunderii pentru deces sau vătămări corporale cauzate de neglijența Vânzătorului sau a persoanelor pentru care vânzătorul este responsabil.

ARTICOLUL 13. 

CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE.

Cumpărătorul trebuie să trateze ca fiind confidențiale toate informațiile furnizate de către sau în numele Vânzătorului în temeiul sau în legătură cu Contractul de vânzare. Cumpărătorul este obligat să păstreze secrete informațiile confidențiale și să nu le difuzeze fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului, cu excepția cazului în care acest lucru este impus de lege sau de autoritatea competentă, și să utilizeze informațiile confidențiale numai în scopuri legate de executarea Contractului de vânzare. Orice informație confidențială rămâne în proprietatea Vânzătorului și, la prima solicitare, Cumpărătorul va returna Vânzătorului toate aceste informații făcute în scris și nu va păstra nicio copie a acestora.

ARTICLE 14.
FORȚA MAJORĂ.

14.1 Niciuna dintre Părți nu este răspunzătoare pentru orice întârziere și pentru alte încălcări ale Contractului de vânzare care rezultă dintr-o astfel de întârziere, în cazul în care întârzierea se datorează unor cauze care se află în afara controlului lor rezonabil. În acest caz, Partea este îndreptățită să prelungească în mod corespunzător termenul de îndeplinire a obligațiilor. În caz de Forță majoră (astfel cum este definită mai jos), Partea care a înregistrat întârzieri sau a suferit daune din această cauză informează cealaltă Parte în cel mai scurt timp și, în orice caz, în termen de șapte (7) zile de la apariția Forței majore, precizând natura Forței majore, precum și durata aproximativă a acesteia. În cazul în care Forța majoră durează mai mult de 14 zile sau se preconizează că va dura mai mult de 21 de zile, Vânzătorul are dreptul de a rezilia Contractul de vânzare cu efect de la data declarației în acest sens a Cumpărătorului.

14.2 Prin Forță majoră se înțeleg daunele sau întârzierile cauzate de legi sau regulamente, precum și de ordonanțe ale oricărui guvern (de facto sau de jure), fenomene naturale, cum ar fi cutremurele și inundațiile, incendiile, revoltele, războaiele, grevele, naufragiile, embargourile asupra transportului de mărfuri sau alte cauze, penuria de energie pe scară largă, imprevizibile și independente de voința Părților și care împiedică îndeplinirea, în totalitate sau în parte, a obligațiilor prevăzute în Contractul de vânzare.

ARTICOLUL 15.
PROPRIETATEA INTELECTUALĂ.

Toate soluțiile care fac obiectul protecției ca Drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv mărcile comerciale, specificațiile, desenele, informațiile, matrițele, dispozitivele, instrumentele și alte materiale legate de produse și de procesul de producție a produselor sunt și vor rămâne proprietatea Vânzătorului sau a entității din grupul de societăți al Vânzătorului. Cumpărătorul nu are și nu va dobândi niciun drept, titlu sau interes în niciun Drept de proprietate intelectuală, iar vânzarea de Produse care conțin Drepturi de proprietate intelectuală nu oferă Cumpărătorului niciun drept sau titlu asupra Drepturilor de proprietate intelectuală.

ARTICOLUL 16.
SANCȚIUNI.

Cumpărătorul trebuie să respecte toate legile aplicabile și alte reglementări și ordonanțe ale autorităților guvernamentale aplicabile în țara a cărei jurisdicție se aplică și nu trebuie să încalce niciun fel de sancțiuni sau embargouri comerciale, economice sau financiare naționale sau internaționale („Sancțiuni”) care îi sunt aplicabile. Prin prezenta, Cumpărătorul declară că nici el, nici directorii, funcționarii, agenții, angajații sau afiliații săi, nici vreun utilizator final al Produselor nu fac obiectul vreunei Sancțiuni sau nu sunt deținuți sau controlați, în totalitate sau parțial, direct sau indirect, de o parte care face obiectul unei Sancțiuni. Prin prezenta, Cumpărătorul declară că are în prezent în vigoare și se va asigura că toate procedurile, măsurile de monitorizare și controalele interne adecvate sunt în vigoare pe durata Contractului de vânzare pentru a asigura respectarea tuturor Sancțiunilor aplicabile. Prin prezenta, Cumpărătorul declară că nu va reexporta, revinde sau înstrăina în alt mod, direct sau indirect, Produsele către nicio țară aflată sub embargo în conformitate cu legile și reglementările Organizației Națiunilor Unite, ale Uniunii Europene sau ale Statelor Unite. În plus, Cumpărătorul confirmă că Produsele nu vor fi utilizate pentru activități care implică proiectarea, dezvoltarea, producția, utilizarea sau depozitarea de arme nucleare, chimice, biologice sau rachete.

ARTICOLUL 17.
LEGISLAȚIA APLICABILĂ.

Contractul de vânzare va fi guvernat și interpretat în conformitate cu dreptul material polonez, cu excepția normelor privind privind conflictele între legislații și a dispozițiilor Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri din 11 aprilie 1980.

ARTICOLUL 18.
REGULI DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR. COMPETENȚA INSTANȚELOR.

Orice litigii și pretenții care decurg din Contractul de vânzare, inclusiv orice litigii legate de încălcarea, rezilierea sau invaliditatea acestuia, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a Comenzii, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor de garanție, care nu au fost soluționate pe cale amiabilă de către Părți, vor fi soluționate de către instanțele poloneze de drept comun care au jurisdicție asupra Vânzătorului.

ARTICOLUL 19.
DISPOZIȚII FINALE.

19.1 Sub rezerva articolului 1 alineatul (4) și a articolului 7 alineatul (2) din CGV, Contractul de vânzare poate fi modificat sau completat în totalitate sau parțial în orice moment, în scris, sub sancțiunea nulității, printr-o anexă scrisă semnată de persoane autorizate să reprezinte Părțile.

19.2 Cumpărătorul nu poate ceda oricare sau toate drepturile sau obligațiile sale în temeiul Contractului de vânzare către o terță parte fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

19.3 În cazul în care oricare dintre dispozițiile Contractului de vânzare este declarată nulă sau inaplicabilă de către o instanță competentă din orice jurisdicție, dispoziția respectivă va fi înlocuită cu o dispoziție alternativă care se apropie cel mai mult, din punct de vedere al domeniului de aplicare, al efectului și al caracterului executoriu, de dispoziția inițială, iar o astfel de lipsă de valabilitate sau inaplicabilitate nu va face ca celelalte dispoziții ale Contractului de vânzare să fie lipsite de valabilitate sau inaplicabile, ci acestea vor continua să fie pe deplin în vigoare și să producă efecte.

19.4 Prin plasarea unei Comenzi, Cumpărătorul declară și garantează Vânzătorului că are dreptul și autoritatea deplină de a încheia prezentul Contract de vânzare, că au fost luate toate măsurile necesare din partea autorităților competente ale Cumpărătorului pentru a aproba încheierea și punerea în aplicare a prezentului Contract de vânzare, că nu există obligații contractuale sau alte obligații care l-ar împiedica pe Cumpărător să semneze sau să execute prezentul Contract de vânzare.

19.5 Cu excepția cazului în care CGV nu prevăd în mod expres altfel, toate notificările și corespondența Părților la Contractul de vânzare se transmit vânzătorului la adresa indicată la articolul 1.2 litera (c) din CGV, iar Cumpărătorului la adresa indicată în Comandă. Orice corespondență, notificare sau orice alte notificări sau declarații în scris trimise de o Parte celeilalte Părți prin scrisoare recomandată la ultima adresă de corespondență furnizată de cealaltă Parte, în conformitate cu Contractul, se consideră ca fiind efectiv livrate celeilalte Părți, iar data livrării este, de asemenea, data expirării termenului de primire a corespondenței de la prima livrare a scrisorii recomandate trimise la ultima adresă de corespondență furnizată de cealaltă Parte sau de la returnarea corespondenței de către oficiul poștal cu mențiunea „destinatar necunoscut” sau o mențiune similară.

19.6 În cazul în care Vânzătorul pune la dispoziția Cumpărătorului CGV într-o altă limbă decât cea în care a fost încheiat Contractul de vânzare-cumpărare (limba contractuală), acest lucru are doar rolul de a facilita înțelegerea. În cazul unor diferențe de interpretare, prevalează textul în limba contractuală.

Anexa 1 la Condițiile generale de vânzare ale Kan sp. z o.o.

Obligația de informare, astfel cum este menționată la articolul 13 alineatele (1) și (2) din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) din 27 aprilie 2016.

1. Operatorul datelor cu caracter personal ale Cumpărătorilor – persoane fizice care desfășoară activități comerciale – este KAN sp. z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin.

2. Puteți contacta inspectorul pentru protecția datelor cu caracter personal al KAN sp. z o.o. la următoarea adresă de e-mail: [email protected].

3. Datele cu caracter personal dezvăluite Operatorului sunt prelucrate exclusiv în scopul executării Contractului de vânzare și al valorificării pretențiilor care decurg din Contract.

4. Datele cu caracter personal furnizate de Cumpărători nu vor fi transferate către alți destinatari sau către o țară terță.

5. Datele cu caracter personal furnizate vor fi stocate pe durata contractului, precum și pe durata cererilor contractuale.

6. Cumpărătorii care își furnizează datele cu caracter personal au dreptul de acces la conținutul datelor, dreptul de rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, precum și dreptul de a se opune prelucrării.

7. Persoanele vizate au, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la Președintele Autorității pentru protecția datelor cu caracter personal în cazul în care consideră că prelucrarea datelor lor cu caracter personal de către Vânzător încalcă Regulamentul general privind protecția datelor din 27 aprilie 2016 (GDPR).

8. Datele cu caracter personal ale Cumpărătorilor sunt prelucrate în mod automat, inclusiv sub formă de creare de profiluri. Deciziile automatizate se iau cu ajutorul factorului uman și cu respectarea principiilor transparenței, legalității și adecvării pentru a evalua unii dintre factorii personali, cum ar fi preferințele în materie de produse, situația financiară și tendințele, iar consecința unei astfel de prelucrări va fi adaptarea ofertei la nevoile potențiale ale Cumpărătorilor.

9. Orice furnizare de date cu caracter personal de către Cumpărători este voluntară, dar necesară pentru încheierea și executarea Contractului.

Condițiile generale de vânzare ale KAN Sp. z o.o. se aplică începând cu data de 23.11.2018.

Setări cookie

Utilizăm module cookie pentru a furniza o varietate de servicii, pentru a ne îmbunătăți continuu serviciile, pentru a afișa reclame în funcție de interesele dumneavoastră pe site-ul nostru web și pentru a oferi funcții de social media. Unele module cookie sunt necesare pentru buna funcționare a site-ului nostru web și pentru a vă permite să utilizați funcțiile acestuia. Cu consimțământul dumneavoastră, folosim, de asemenea, cookie-uri analitice pentru a ne îmbunătăți site-ul web și cookie-uri de marketing pentru a afișa reclame și conținut pe site-ul nostru web. Aflați mai multe despre modulele cookie și utilizarea acestora.
Făcând clic pe „Acceptă toate”, vă exprimați acordul cu privire la utilizarea tuturor modulelor cookie. Făcând clic pe „Personalizați setările cookie-urilor”, puteți alege ce cookie-uri acceptați. Vă puteți modifica setările cookie-urilor sau vă puteți retrage consimțământul în orice moment.

Setări cookie

Acest instrument vă ajută să selectați și să dezactivați diferitele etichete/trackere/instrumente de analiză utilizate pe acest site web.