Space

Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

– CLAUZE DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. DISPOZIȚII GENERALE

2. DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI ȘI ALE RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR

3. DOMENIUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE CĂTRE OPERATOR

4. CLAUZA DE INFORMARE PENTRU CANDIDAȚII LA UN LOC DE MUNCĂ

5. CLAUZA DE INFORMARE PENTRU STAGIARI

6. CLAUZĂ DE INFORMARE PENTRU CLIENȚI – CONTRACTANȚI

7.CLAUZĂ DE INFORMARE PENTRU ANGAJAȚII CLIENTULUI/CONTRACTANTULUI/CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE/PARTENERILOR/ÎMPUTERNICIȚI

8. CLAUZA DE INFORMARE PENTRU AGENȚI

9. CLAUZA DE INFORMARE PENTRU PERSOANELE CARE ÎL CONTACTEAZĂ PE OPERATOR PRIN E-MAIL ȘI PRIN POȘTĂ

10. CLAUZA DE INFORMARE PENTRU PERSOANELE CARE CONTACTEAZĂ OPERATORUL PRIN TELEFON (CONVERSAȚII ÎNREGISTRATE)

11. CLAUZA DE INFORMARE PENTRU DESTINATARII DE INFORMAȚII COMERCIALE

12.CLAUZA DE INFORMARE REFERITOARE LA PRELUCRAREA DATELOR ÎN SCOPUL SUPRAVEGHERII VIDEO

13. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

14. INFORMAȚII PRIVIND MODULELE COOKIE

 

1. GENERAL PROVISIONS

1. Această Politică de confidențialitate include clauze de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operatorul de date – KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin.

2. Politica de confidențialitate a fost creată pentru a explica modul în care protejăm datele cu caracter personal. Utilizăm datele cu caracter personal numai în scopurile și în modul descris în această Politică de confidențialitate. Politica de protecție a datelor îndeplinește obligația KAN Spółka z o.o. de a furniza informații în sensul articolului 13 alineatele (1) și (2) din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în continuare GDPR.

3. Mai jos puteți găsi informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm, le prelucrăm și le stocăm. Întotdeauna indicăm în ce scop specific prelucrăm datele și ce drepturi au persoanele vizate.

4. În sensul prezentei Politici de confidențialitate, se aplică următoarele definiții:

(a) „Candidat” –  înseamnă o persoană, în special un participant la cursurile noastre, precum și o persoană care ia parte sau intenționează să ia parte la un proces de recrutare desfășurat de Operator sau la viitoarele procese de recrutare desfășurate de Operator, sau care a consimțit în trecut la stocarea datelor sale personale în Baza de date a candidaților,  

(b) „Persoana vizată” înseamnă o entitate ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către Operator, inclusiv Candidatul, Clientul și angajații acestuia, agenții, reprezentanții, persoanele care și-au dat consimțământul pentru comunicări de marketing, persoanele care contactează Operatorul,   

(c) „Autoritățile de supraveghere” înseamnă Președintele Oficiului pentru protecția datelor cu caracter personal,

(d) „GDPR” înseamnă Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

2. DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI ȘI ALE RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR

1. Operatorul de date cu caracter personal este KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin, denumită în continuare „PDC” sau „Operatorul”.

2. Puteți contacta Operatorul în orice moment în ceea ce privește problemele legate de protecția datelor:

(a) Prin intermediul formularului de contact disponibil pe site: http://pl.kan-therm.com/contact/formularz_zapytanie.html

(b) Printr-o scrisoare tradițională la adresa Operatorului: ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin,

(c) Prin e-mail: [email protected]

3. Responsabilul cu protecția datelor la KAN Spółka z o.o. este Agnieszka Kondel. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresă de e-mail: [email protected]

4. Dacă:

(a) Doriți să contactați PDC cu privire la chestiuni legate de protecția datelor cu caracter personal

(b)  Aveți întrebări cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, la modul în care acestea sunt prelucrate de PDC sau comentarii cu privire la această politică

(c) Dacă doriți să vă exercitați drepturile privind datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de KAN Spółka z o.o. în calitate de Operator, ne puteți contacta prin e-mail sau prin poștă la datele de contact indicate la punctul 2 de mai sus.

 

3. DOMENIUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE CĂTRE OPERATOR

1. „Date cu caracter personal” înseamnă informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special pe baza unui identificator, cum ar fi un numele, un număr de identificare, datele de localizare, un identificator online sau a unuia sau mai multor factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice. Aceasta include următoarele informații: adresa IP, forma de adresare, numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon.

2. KAN Sp. z o.o. prelucrează datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane:

(a) Candidați la un loc de muncă,

(b) Persoanele care participă la cursurile noastre legate de produse și la alte cursuri de formare legate de activitățile KAN Sp. z o.o.

(c) Clienți, parteneri de afaceri și angajații/colegii/avocații/împuterniciții/membrii consiliului de administrație ai acestora – inclusiv: numele, adresa de e-mail, funcția, numărul de telefon, datele companiei pe care o reprezintă

(d) Angajații și colaboratorii KAN Sp. z o.o.

(e) Persoanele care și-au dat consimțământul pentru comunicări de marketing, pentru trimiterea de buletine informative, persoanele care contactează Compania prin telefon sau prin corespondență tradițională sau electronică

(f) Persoanele vizate de sistemul de supraveghere video utilizat în incinta KAN Spółka z o.o., cu sediul social în Kleosin.

 

4. CLAUZA DE INFORMARE PENTRU CANDIDAȚII LA UN LOC DE MUNCĂ

1. Operatorul de date cu caracter personal este KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. În ceea ce privește problemele referitoare la datele cu caracter personal prelucrate de către operator, întrebările pot fi trimise la datele de contact indicate la punctul 2 din Politica de confidențialitate.

2. Dacă ne-ați trimis CV-ul dumneavoastră, dorim să vă informăm că transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal incluse în CV-ul dumneavoastră către Operator, inclusiv într-un domeniu de aplicare mai larg decât cel prevăzut la articolul 22 alineatul (1) din Codul muncii, constituie consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea acestor date de către Operator în scopul procesului de recrutare, indiferent de temeiul juridic preferat pentru angajare de către Clientul Operatorului. Consimțământul poate fi retras în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal în numele Clientului de îndată ce datele Candidaților sunt puse la dispoziția Clientului, ceea ce se realizează întotdeauna cu consimțământul prealabil al persoanei vizate (Candidatul).

3. Datele dumneavoastră cu caracter personal obținute în timpul procesului de recrutare vor fi prelucrate:

(a) În cazul recrutării care vizează angajarea în baza unui contract de muncă, pentru a respecta obligațiile care decurg din dispozițiile legale, legate de procesul de recrutare, inclusiv, în primul rând, Codul Muncii – temeiul juridic al prelucrării este obligația legală a Operatorului (articolul 6 alineatul (1) literele (b) și (c) din GDPR în legătură cu dispozițiile Codului Muncii)

(b) În cazul recrutării în vederea angajării pe baza unui contract de drept civil – temeiul juridic pentru prelucrarea datelor conținute în documentele de candidatură este acela de a lua măsuri înainte de încheierea contractului (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR)

(c) În scopul desfășurării viitoarelor procese de recrutare, inclusiv adăugarea la Baza de date a candidaților în cazul în care există consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop – temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este consimțământul (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR)

(d) În scopul selecției candidaților, al verificării calificărilor și competențelor dumneavoastră și al stabilirii termenilor și condițiilor de cooperare – temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este interesul legitim al Operatorului (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR). Interesul legitim al Operatorului este de a verifica candidații la un loc de muncă și de a stabili termenii și condițiile unei posibile cooperări,

(e) pentru a stabili sau a afirma posibile pretenții sau pentru a se apăra împotriva unor astfel de pretenții din partea Operatorului – temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este interesul legitim al Operatorului (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR).

4. Destinatarii datelor sunt entitățile care furnizează Operatorului servicii de recrutare și alte servicii de asistență, și anume furnizorii de sisteme și servicii IT (sisteme de găzduire e-mail și baze de date), operatorii poștali și de curierat.

5. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate până la finalizarea procesului actual de recrutare și până la selectarea candidatului (candidaților) de către Operator și, în măsura în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, până la retragerea acestuia; cu toate acestea, în cazul în care vă dați consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în scopul unei viitoare recrutări, datele dumneavoastră vor fi prelucrate pentru o perioadă de cel mult 2 ani. De fiecare dată, perioada de prelucrare poate fi prelungită cu perioada de prescripție a pretențiilor, în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru stabilirea sau exercitarea unor posibile pretenții sau pentru apărarea împotriva unor astfel de pretenții din partea Operatorului. După această perioadă, datele sunt prelucrate numai în măsura și pentru perioada cerută de lege.

6. Consimțămintele menționate la alineatul de mai sus pot fi retrase în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia. Operatorul vă va cere să vă retrageți consimțământul în scris sau în format electronic

7. Aveți drepturile prevăzute la punctul 13 din prezenta Politică de confidențialitate.

8. Furnizarea de date în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) din Codul muncii este necesară:

(a) Prin lege – în cazul unei angajări bazate pe un contract de muncă –, inclusiv, în special, prin Codul muncii. În cazul în care nu furnizați aceste date, candidatura dumneavoastră nu va fi luată în considerare în cadrul procesului de recrutare.

(b) În cazul unei angajări bazate pe un contract de drept civil – de către Operator. În cazul în care nu furnizați aceste date, candidatura dumneavoastră nu va fi luată în considerare în cadrul procesului de recrutare.

c)  Furnizarea altor date este voluntară.

9. Datele cu caracter personal ale Candidaților pot fi folosite pentru crearea de profiluri (dar nu se utilizează
procese automatizate de decizie) pentru a selecta
candidații care corespund cerințelor Clientului Operatorului în ceea ce privește
educația, competențele și cerințele financiare preconizate sau
condițiile de muncă.

 

5. CLAUZA DE INFORMARE PENTRU STAGIARI

1. Operatorul de date cu caracter personal este KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. În ceea ce privește problemele referitoare la datele cu caracter personal prelucrate de către operator, întrebările pot fi trimise la datele de contact indicate la punctul 2 din Politica de confidențialitate.

2. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

(a) Executarea contractului și luarea de măsuri în legătură cu contractul încheiat privind furnizarea și organizarea de cursuri de formare profesională (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR)

(b) Respectarea obligațiilor legale care decurg din lege, reglementări în domeniul asigurărilor, reglementări fiscale – în acest sens, temeiul juridic este obligația legală a PDC (articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR)

(c) Stabilirea sau afirmarea unor posibile pretenții sau pentru a se apăra împotriva unor astfel de pretenții din partea Operatorului – temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este interesul legitim al Operatorului (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR)

(d) Promovarea produselor sau serviciilor proprii ale Companiei (articolul 6 alineatul (1) litera (a) GDPR – dacă v-ați dat consimțământul sau (f) GDPR –  interesul nostru legitim este de a vă informa despre oferta noastră comercială.

 

6. CLAUZĂ DE INFORMARE PENTRU CLIENȚI – CONTRACTANȚI1. Operatorul de date cu caracter personal este KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. În ceea ce privește problemele referitoare la datele cu caracter personal prelucrate de către operator, întrebările pot fi trimise la datele de contact indicate la punctul 2 din Politica de confidențialitate.

2. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

(a) Executarea contractelor la care persoana vizată este parte, de exemplu, un Client sau un Contractant, sau pentru a lua măsuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR)

(b) Promovarea produselor sau serviciilor proprii ale Companiei (articolul 6 alineatul (1) litera (a) GDPR – dacă v-ați dat consimțământul sau (f) GDPR –  interesul nostru legitim este de a vă informa despre oferta noastră comercială

(c) Exercitarea interesului nostru legitim de a stabili sau de a afirma sau de a ne apăra împotriva oricăror posibile pretenții (temeiul juridic pentru prelucrare este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR)

3. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate pentru perioada necesară îndeplinirii scopului pentru care v-ați dat consimțământul, cu o revizuire sistematică a evaluării relevanței. În special, datele sunt prelucrate exclusiv pe durata contractului. De fiecare dată, perioada de prelucrare poate fi prelungită cu perioada de prescripție a pretențiilor, în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru exercitarea unor posibile pretenții sau pentru apărarea împotriva unor astfel de pretenții din partea Operatorului. După această perioadă, datele sunt prelucrate numai în măsura și pentru perioada cerută de lege, inclusiv legislația fiscală și contabilă. În măsura în care datele sunt prelucrate în scopul direcționării de conținut de marketing către dumneavoastră, acestea vor fi prelucrate până când vă retrageți consimțământul sau vă opuneți unei astfel de prelucrări.

4. Destinatarii datelor sunt: transportatorii care livrează expedieri/livrări pentru companie, băncile care intermediază plățile, entitățile selectate care asistă în gestionarea campaniilor de marketing și promovarea ofertelor, în cazul în care v-ați dat consimțământul pentru a primi informații comerciale pe cale electronică, inclusiv informații despre oferta curentă a companiei, furnizorii de sisteme și servicii IT ai companiei, entitățile care prestează servicii companiei, necesare pentru executarea unui contract încheiat cu dumneavoastră, inclusiv servicii juridice, operatorii poștali și curierii.

6. Aveți drepturile prevăzute la punctul 13 din prezenta Politică de confidențialitate.

7. Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul direcționării de conținut de marketing către dumneavoastră. În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri care decurg din interesele legitime ale companiei,  aveți dreptul de a vă opune din motive legate de situația dumneavoastră particulară.

8. În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimțământului – consimțământul dat mai sus poate fi retras în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia. Operatorul vă va cere să vă retrageți consimțământul în scris sau în format electronic.

9. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea contractului încheiat cu clientul, iar în rest este voluntară.

 

7. CLAUZA DE INFORMARE PENTRU CLIENȚI/ANGAJAȚII CONTRACTANTULUI/ADMINISTRAȚIE/ACȚIONARI/ÎMPUTERNICIȚI

1. Operatorul de date cu caracter personal este KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. În ceea ce privește problemele referitoare la datele cu caracter personal prelucrate de către operator, întrebările pot fi trimise la datele de contact indicate la punctul 2 din Politica de confidențialitate.

2. Datele dumneavoastră cu caracter personal au fost puse la dispoziția Operatorului de către contractantul nostru, pe care îl  reprezentați/la care sunteți angajat/coangajat, sau au fost obținute din registrele publice (de exemplu, registrele comerțului, registrele judiciare KRS/CEIDG), în legătură cu executarea de către Operator a unui contract comercial între Operator și entitatea pe care o reprezentați/la care sunteți angajat/coangajat. Vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal ale dumneavoastră:

(a) În cazul reprezentanților: numele și prenumele, funcția în cadrul entității pe care o reprezintă, rolul, adresa de e-mail, numărul de telefon.

(b) În cazul altor persoane: numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, funcția.

 

8. CLAUZA DE INFORMARE PENTRU AGENȚI

1. Operatorul de date cu caracter personal este KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. În ceea ce privește problemele referitoare la datele cu caracter personal prelucrate de către operator, întrebările pot fi trimise la datele de contact indicate la punctul 2 din Politica de confidențialitate.

2. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

(a) Executarea contractelor la care persoana vizată este parte, adică contractant/parte contractuală, sau pentru a lua măsuri la cererea persoanei vizate înainte de a încheia un contract (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR)

(b) Îndeplinirea obligațiilor legale care decurg din lege, din reglementările privind asigurările și din reglementările fiscale – în acest sens, temeiul juridic este obligația legală care îi revine Operatorului (articolul 6 alineatul (1) litera (c) din RGPD)

(c) Establish or assert possible claims or defend against such claims by the Controller - the legal basis for data processing is the Controller's legitimate interest (Article 6(1)(f) GDPR).

3. Destinatarii datelor sunt: entitățile care furnizează servicii Operatorului, și anume furnizorii de sisteme și servicii IT, operatorii poștali și curierii, băncile în ceea ce privește plata remunerației, entitățile autorizate prin lege, entitățile care furnizează societății serviciile necesare pentru executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, inclusiv serviciile juridice.

4. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate pe durata contractului și după încetarea acestuia – în general, nu mai mult de 6 ani. De fiecare dată, perioada de prelucrare poate fi prelungită cu perioada de prescripție a pretențiilor, în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru stabilirea sau exercitarea unor posibile pretenții sau pentru apărarea împotriva unor astfel de pretenții din partea Operatorului. După această perioadă, datele sunt prelucrate numai în măsura și pentru perioada cerute de lege, de exemplu pentru arhivarea documentației.

5. Aveți drepturile prevăzute la punctul 13 din prezenta Politică de confidențialitate.

6. În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri care decurg din interesele legitime ale companiei, aveți dreptul de a vă opune din motive legate de situația dumneavoastră particulară.

7. Furnizarea datelor este o cerință contractuală.  Ca o consecință a lipsei de furnizare a acestor date, contractul nu poate fi încheiat.

 

9. CLAUZA DE INFORMARE PENTRU PERSOANELE CARE CONTACTEAZĂ OPERATORUL

1. Operatorul de date cu caracter personal este KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. În ceea ce privește problemele referitoare la datele cu caracter personal prelucrate de către operator, întrebările pot fi trimise la datele de contact indicate la punctul 2 din Politica de confidențialitate.

2. În cazul recrutării în vederea angajării pe baza unui contract de drept civil – temeiul juridic pentru prelucrarea datelor conținute în documentele de candidatură este acela de a lua măsuri înainte de încheierea contractului (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR).

3. Destinatarii datelor sunt: entitățile care furnizează servicii Operatorului, și anume furnizorii de sisteme și servicii IT (sisteme de găzduire e-mail și baze de date), serviciile juridice, operatorii poștali și de curierat, entitățile autorizate prin lege.

4. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate pe durata corespondenței și după finalizarea acesteia – în general, nu mai mult decât perioada de prescripție a pretențiilor. De fiecare dată, perioada de prelucrare poate fi prelungită cu perioada de prescripție a pretențiilor, în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru stabilirea sau exercitarea unor posibile pretenții sau pentru apărarea împotriva unor astfel de pretenții din partea Operatorului. După această perioadă, datele sunt prelucrate numai în măsura și pentru perioada cerute de lege, de exemplu pentru arhivarea documentației.

5. Aveți drepturile prevăzute la punctul 13 din prezenta Politică de confidențialitate.

6. În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri care decurg din interesele legitime ale companiei, aveți dreptul de a vă opune din motive legate de situația dumneavoastră particulară.

7. Furnizarea datelor este o cerință contractuală.  Ca o consecință a lipsei de furnizare a acestor date, contractul nu poate fi încheiat.

 

10. CLAUZA DE INFORMARE PENTRU PERSOANELE CARE CONTACTEAZĂ OPERATORUL PRIN TELEFON (CONVERSAȚII ÎNREGISTRATE)

1. Operatorul de date cu caracter personal este KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. În ceea ce privește problemele referitoare la datele cu caracter personal prelucrate de către operator, întrebările pot fi trimise la datele de contact indicate la punctul 2 din Politica de confidențialitate.

2. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate pentru a vă răspunde la întrebările din mesaj/apelul telefonic. Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a monitoriza calitatea serviciilor pe care Operatorul le oferă Clientului, pentru a asigura interesul legal al persoanei ale cărei date cu caracter personal sunt înregistrate în sistemul de înregistrare a apelurilor telefonice și interesul legal al Operatorului.

3. Datele sunt prelucrate pe baza consimțământului – adică în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR.

4. Destinatarii datelor sunt entitățile care furnizează servicii Operatorului, și anume furnizorii de IT și de servicii (sisteme de găzduire e-mail și baze de date), furnizorul de servicii de telecomunicații – KOBA Spółka z o.o., serviciile juridice, operatorii poștali și de curierat, entitățile abilitate în conformitate cu prevederile legale, precum și compania KANEX Sp. z o.o., cu sediul social în Kleosin.

5. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate pe durata corespondenței și după finalizarea acesteia – în general, nu mai mult de 12 luni. De fiecare dată, perioada de prelucrare poate fi prelungită cu perioada de prescripție a pretențiilor, în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru stabilirea sau exercitarea unor posibile pretenții sau pentru apărarea împotriva unor astfel de pretenții din partea Operatorului.

6. În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimțământului –
consimțământul dat mai sus poate fi retras în orice moment.
Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării
efectuate înainte de retragerea acestuia. Operatorul vă va cere să vă retrageți
consimțământul în scris sau în format electronic.

7. Furnizarea de date este complet voluntară.

8. Aveți drepturile prevăzute la punctul 13 din prezenta Politică de confidențialitate.

 

11. CLAUZA DE INFORMARE PENTRU DESTINATARII DE INFORMAȚII COMERCIALE

1. Operatorul de date cu caracter personal este KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. În ceea ce privește problemele referitoare la datele cu caracter personal prelucrate de către Operator, întrebările pot fi trimise la datele de contact indicate la punctul 2 din Politica de confidențialitate.

2. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în următoarele scopuri:
(a) În scopul trimiterii de informații de marketing pe baza consimțământului dumneavoastră –  articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR, în scopul comercializării produselor sau serviciilor proprii ale companiei (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR) –  interesul nostru legitim este de a vă informa cu privire la oferta noastră comercială.

3. Destinatarii datelor sunt: entitățile care furnizează servicii Operatorului, și anume furnizorii de sisteme și servicii IT (sisteme de găzduire e-mail și baze de date, marketing prin e-mail, agenții marketing), entitățile îndreptățite în conformitate cu prevederile legale, serviciile juridice, operatorii poștali și de curierat, entitățile autorizate prin lege.

4. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate până la retragerea consimțământului, cu verificarea periodică a relevanței. De fiecare dată, perioada de prelucrare poate fi prelungită cu perioada de prescripție a pretențiilor, în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru stabilirea sau exercitarea unor posibile pretenții sau pentru apărarea împotriva unor astfel de pretenții din partea Operatorului.

5. Aveți drepturile prevăzute la punctul 13 din prezenta Politică de confidențialitate.

6. Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul direcționării de conținut de marketing către dumneavoastră. În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri care decurg din interesele legitime ale companiei,  aveți dreptul de a vă opune din motive legate de situația dumneavoastră particulară.

7. În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimțământului – consimțământul dat mai sus poate fi retras în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia. Operatorul vă va cere să vă retrageți consimțământul în scris sau în format electronic.

8. Crearea de profiluri – cealizăm profiluri, adică evaluăm automat anumiți factori personali, pe baza datelor personale furnizate. Utilizăm crearea de profiluri pentru a înțelege mai bine interesele și nevoile dumneavoastră în ceea ce privește produsele și serviciile pe care le oferim. Pe baza profilului dumneavoastră, vă vom trimite informații care corespund preferințelor dumneavoastră în ceea ce privește, printre altele, personalizarea subiectului conținutului și a materialelor promoționale, educaționale și informative pe care vi le trimitem, oferirea de produse, studii de piață și sondaje de opinie publică, efectuarea de măsurători pentru a ne îmbunătăți serviciile. Utilizăm următoarele date pentru crearea de profiluri: nume, prenume, vârstă, sex, limbă, dată de naștere, localitate, tip de produs achiziționat, sursa de achiziție a datelor.

9. Furnizarea datelor este voluntară, dar este necesară pentru a contacta PDC în scopurile descrise în secțiunea 2 de mai sus.

 

12. CLAUZA DE INFORMARE REFERITOARE LA PRELUCRAREA DATELOR ÎN SCOPUL SUPRAVEGHERII VIDEO

1. Pentru a asigura siguranța persoanelor care rămân în incinta KAN Spółka z o.o., protecția proprietății și controlul producției, precum și pentru a păstra confidențialitatea informațiilor a căror divulgare ar putea expune Operatorul la prejudicii, Operatorul a introdus o supraveghere specială sub forma unor măsuri tehnice care permit înregistrarea imaginilor – monitorizare video.

2. Operatorul de date cu caracter personal este KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. În ceea ce privește problemele referitoare la datele cu caracter personal prelucrate de către Operator, întrebările pot fi trimise la datele de contact indicate la punctul 2 din Politica de confidențialitate.

3. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate pentru a asigura siguranța persoanelor care rămân în incinta KAN Spółka z o.o., pentru a proteja proprietatea și pentru a controla producția, precum și pentru a păstra confidențialitatea informațiilor a căror divulgare ar putea expune Operatorul la daune, adică pe baza interesului legitim al Operatorului (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR).

4. Destinatarii datelor sunt: entitățile care furnizează servicii O, și anume furnizorii de sisteme și servicii IT (sisteme de găzduire e-mail și baze de date), serviciile juridice, operatorii poștali și de curierat, entitățile autorizate prin lege. Înregistrările de supraveghere pot fi dezvăluite angajaților autorizați ai Operatorului, respectiv membrilor organelor Operatorului.

5. Datele dumneavoastră sub forma imaginii capturate pe înregistrările de supraveghere video sunt stocate pentru o perioadă de maximum 3 luni, după care sunt înlocuite cu alte înregistrări.

6. Aveți drepturile prevăzute la punctul 13 din prezenta Politică de confidențialitate.

7. În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri care decurg din interesele legitime ale companiei, aveți dreptul de a vă opune din motive legate de situația dumneavoastră particulară.

8. Furnizarea datelor implică prezența la sediul Companiei. Zona monitorizată este marcată în mod corespunzător de către Operator.

 

13. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. În cazul în care vă exercitați drepturile, vă rugăm să vă adresați corespondența la adresa de e-mail menționată la punctul 2 sau prin intermediul formularului de contact. În același timp, vă rugăm să ne trimiteți toate informațiile necesare pentru a ne permite să vă identificăm fără echivoc.

2. Aveți următoarele drepturi: 

(a) Să accesați conținutul datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv să solicitați o copie a acestora

(b) Să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră

(c) Să vă ștergeți datele

Setări cookie

Utilizăm module cookie pentru a furniza o varietate de servicii, pentru a ne îmbunătăți continuu serviciile, pentru a afișa reclame în funcție de interesele dumneavoastră pe site-ul nostru web și pentru a oferi funcții de social media. Unele module cookie sunt necesare pentru buna funcționare a site-ului nostru web și pentru a vă permite să utilizați funcțiile acestuia. Cu consimțământul dumneavoastră, folosim, de asemenea, cookie-uri analitice pentru a ne îmbunătăți site-ul web și cookie-uri de marketing pentru a afișa reclame și conținut pe site-ul nostru web. Aflați mai multe despre modulele cookie și utilizarea acestora.
Făcând clic pe „Acceptă toate”, vă exprimați acordul cu privire la utilizarea tuturor modulelor cookie. Făcând clic pe „Personalizați setările cookie-urilor”, puteți alege ce cookie-uri acceptați. Vă puteți modifica setările cookie-urilor sau vă puteți retrage consimțământul în orice moment.

Setări cookie

Acest instrument vă ajută să selectați și să dezactivați diferitele etichete/trackere/instrumente de analiză utilizate pe acest site web.